Probiotyki

Szczepy bakterii probiotycznych powinny być szczegółowo scharakteryzowane w oparciu o wytyczne Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz wymagania Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Z tego względu laboratorium Prolab oferuje kompleksową ofertę badań probiotyków obejmującą między innymi:

 • Identyfikację gatunkową bakterii w oparciu o:
  • metody fenotypowe (testy biochemiczne, mikroskopia świetlna),
  • profil białkowy (spektrometria masowa typu MALDI-TOF),
  • metody genotypowe (łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR; polymerase chain reaction), ilościowa reakcja polimerazy (Real-Time PCR; quantitive PCR ), sekwencjonowanie genomowe, sekwencjonowanie 16S rRNA, mikroskopia fluorescencyjna (FISH, fluorescent in situ hybridization).
 • Identyfikację szczepów bakterii probiotycznych w oparciu o elektroforezę pulsacyjną w zmiennym polu elektrycznym (PFGE; pulsed field gel electrophoresis ).
 • Badanie oporności bakterii na antybiotyki.
 • Określanie potencjału oksydoredukcyjnego bakterii: produkcja nadtlenku wodoru, produkcja enzymów: katalazy, dysmutazy i peroksydazy.
 • Badanie wrażliwości bakterii na sok żołądkowy i sole żółci.
 • Badanie antagonizmu szczepów probiotycznych względem bakterii patogennych kolonizujących daną niszę ekologiczną (metody półilościowe oraz ilościowe).
 • Badanie adherencji bakterii do komórek nabłonkowych.
 • Badanie blokowania adherencji bakterii/grzybów patogennych do komórek nabłonkowych przez bakterie probiotyczne.
 • Badanie wpływu szczepów probiotycznych na produkcję białek połączeń ścisłych przez komórki nabłonkowe.
 • Badanie oporności szczepów probiotycznych na spermicydy.

Dodatkowo preparaty probiotyczne, aby mogły wywierać korzystny wpływ na zdrowie człowieka, powinny zawierać określoną liczbę drobnoustrojów. Producent deklaruje liczebność mikroorganizmów zawartych w produkcie na jego opakowaniu.

W laboratorium Prolab istnieje możliwość przeprowadzenia badań żywotności drobnoustrojów , których rolą jest określenie liczby żywych drobnoustrojów zawartych w preparacie probiotycznym. Badania przeprowadzane są w oparciu o:

 • metodykę przekazaną przez Klienta,
 • zwalidowane procedury badawcze opracowane w laboratorium Prolab (SPB-01: Badanie żywotności drobnoustrojów probiotycznych z rodzaju Lactobacillus spp. i Bifidobacterium spp., SPB-03: Badanie żywotności drożdży probiotycznych z rodzaju Saccharomyces spp., SPB-04: Badanie żywotności drobnoustrojów probiotycznych z rodzajów: Streptococcus spp., Enterococcus spp., Bacillus spp. )
 • normy ISO m.in.:
 • PN-ISO 15214 Mikrobiologia żywności i pasz - Horyzontalna metoda oznaczania liczby mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej - Metoda płytkowa w temperaturze 30 stopni C,
 • PN-ISO 29981 Przetwory mleczne - Oznaczanie liczby przypuszczalnych bifidobakterii - Metoda liczenia kolonii w temperaturze 37 stopni C,
 • PN-EN 15784 Pasze - Wykrywanie i oznaczanie liczby przypuszczalnych Bacillus spp.,
 • PN-EN 15788 Pasze - Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterococcus (E.faecium) spp.,
 • PN-EN ISO 15789 Pasze - Wykrywanie i oznaczanie liczby szczepów drożdży probiotycznych.

Bakterie probiotyczne jako organizmy żywe wraz z upływem czasu tracą swoją żywotność. Laboratorium Prolab realizuje badania stabilności pozwalające na określenie przeżywalności szczepów probiotycznych w trakcie ich przechowywania w różnych warunkach. Laboratorium posiada także możliwość przechowywania próbek do badań stabilności w warunkach chłodniczych (2-8°C) oraz w temperaturze pokojowej (15-25°C).


W celu uzyskania oferty cenowej zapraszamy do kontaktu!