MENU

   

Bakterie priobiotyczne - badania identyfikacji i żywotności probiotyków


Firma Prolab wykonuje badania identyfikacji i żywotności substancji czynnych probiotyków zgodnie z zaleceniami WHO/FAO oraz zgodnie z własną procedurą postępowania laboratoryjnego opracowaną w oparciu o normę PN-EN ISO 7218:2008 „ Mikrobiologia żywności i pasz” oraz z normą PN-ISO 15214:2002 „Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej. Metoda płytkowa w temperaturze 30°C”. Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych”.

 

Laboratorium Prolab wykonuje badania ogólnej liczby drobnoustrojów probiotycznych , a także identyfikację poszczególnych szczepów w mieszance w raz z podaniem ich liczebności.

 

Bakterie probiotyczne identyfikowane są metodami fenotypomi lub genotypowymi. Możliwe jest również potwierdzenie identyczności szczepu zawartego w preparacie probiotycznym z deklarowanym wzorcem (metoda PFGE). Badania żywotności wykonywane są w oparciu o tradycyjną metodę liczenia kolonii bakterii wyrosłych na odpowiednich podłożach hodowlanych, jak i Laboratorium Prolab oferuje nowoczesne metody polegające na określeniu w mikroskopii fluorescencyjnej odsetku aktywnych komórek bakteryjnych żywych oraz martwych.