MENU

   

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2/4, 31-148 Kraków, NIP: 6762371749,REGON: 120660321 oraz wpisaną pod numerem 0000300658 Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie oraz wpisaną pod numerem 000000137005 do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę i prowadzącą działalność leczniczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratoria z siedzibą w Krakowie przy ul. Daliowej 4/LU8, 30-612 Kraków zwaną dalej Administratorem.

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: idoprolab@onet.pl

 

3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wraz z ich podstawą prawną:

 • w celu realizacji usług medycznych z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą - przez okres realizacji zamówienia/usługi oraz przez czas niezbędny po jego zakończeniu.
 • w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających tę zgodę przez czas niezbędny po udzieleniu odpowiedzi.
 • w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta.
 • w celu skontaktowania się przez podanie Pani/Pana numeru telefonu, czy adresem e-mail, aby np. przedstawić Pani/Pana ofertę marketingową na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda, w tym podany przez Państwo numeru telefonu, czy adresu e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji, czy udzielenia usługi, lecz nie otrzymasz od nas informacji o naszych nowych usługach, promocjach, akcjach promocyjnych, świadczeniach.
 • w celu prowadzenia księg rachunkowych oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.
  z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 • w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw, a także art. 9 ust. 2 lit. f RODO przez okres dochodzenia roszczeń przez Administratora

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom, w tym:

 • innym podmiotom leczniczym współpracującym z Administratorem,
 • podmiotom, których uprawnienia wynikają z obowiązujących przepisów prawa,
 • uprawnionym organom Państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie  danych osobowych,
 • osobą, które zostały przez Pani/Pana upoważnione.


5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.