MENU

   

Badania szczepów probiotycznych


Szczep bakterii, aby móc zostać sklasyfikowany jako szczep probiotyczny, powinien spełniać kryteria Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światowej Organizacji (WHO).

W oparciu o te wymagania oraz wymagania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) firma Prolab przygotowała kompleksową ofertę obejmującą:

  1. Identyfikację gatunków bakterii w oparciu o metody fenotypowe oraz metody genotypowe [PCR z zastosowaniem swoistych gatunkowo starterów].
  2. Identyfikację szczepów bakterii probiotycznych w oparciu o metodę PFGE (elektroforezę pulsacyjną w zmiennym polu elektrycznym).
  3. Określanie potencjału wirulencyjnego bakterii z wykorzystaniem metod genotypowych [wykrywanie genów kodujących czynniki wirulencji metodami molekularnymi].
  4. Określanie potencjału oksydoredukcyjnego bakterii: produkcja nadtlenku wodoru, produkcja enzymów: katalazy, dysmutazy i peroksydazy.
  5. Badanie oporności bakterii kwasu mlekowego na sok żołądkowy i sole żółci.
  6. Badanie antagonizmu szczepów probiotycznych w stosunku do bakterii patogennych [metody półilościowe oraz ilościowe].
  7. Badanie adherencji bakterii do komórek nabłonkowych.
  8. Badanie blokowania adherencji bakterii/grzybów patogennych do komórek nabłonkowych przez bakterie probiotyczne.
  9. Badanie wpływu szczepów probiotycznych na produkcję białek połączeń ścisłych przez komórki nabłonkowe.
  10. Badanie oporności szczepów probiotycznych na spermicydy.